Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Διαθέσιμες Τεχνολογίες

Φωτοκαταλυτικά Υλικά

Τι θα λέγατε για αυτοκαθαριζόμενα κτίρια;
Για δάπεδα, τοίχους, ψευδοροφές που σκοτώνουν μικρόβια;
...αίθουσες που καταστρέφουν οργανικούς ρύπους, νικοτίνη και μικροσωματίδια;

Τα φωτοκαταλυτικά υλικά είναι νέας τεχνολογίας, καινοτομικά ως προϊόντα, σχεδιασμένα για εφαρμογές σε περιβάλλον έντονης αστικής δόμησης. Τα υλικά δρουν μέσω μιας χημικής διαδικασίας γνωστής ως φωτοκατάλυση, η οποία λαμβάνει χώρα σε συνδυασμό με την παρουσία φωτισμού (ηλιακού ή τεχνητού) και του αέρα. Η παρουσία αυτής της τεχνολογίας σε δομικά υλικά προκαλεί την διαδικασία χημικής οξείδωσης και αποσύνθεσης των οργανικών και ανόργανων βλαβερών ουσιών που έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια του προϊόντος. Η τεχνολογία υποστηρίζεται από νανοσωματίδια σε στερεή κατάσταση που δρουν ως καταλύτες και κατά συνέπεια η αποτελεσματικότητα των υλικών αυτών δεν εξαντλείται με την πάροδο του χρόνου.

Η τεχνολογία των φωτοκαταλυτικών υλικών χρησιμοποιείται για τον περιορισμό και την καταπολέμηση βλαβερών ουσιών και παραγόντων όπως είναι: οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCS), διοξείδιο του θείου, μονοξείδιο του άνθρακα, φορμαλδεΰδη, ακεταλδεΰδη, βενζόλιο, όζον, βακτήρια, ιοί και μύκητες.

 

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero