Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Διαθέσιμες Τεχνολογίες

Διαθέσιμες Τεχνολογίες «Ψυχρών Υλικών»

Τα προϊόντα COOL BARRIER, από την Abolin είναι από τα πρώτα στον Ευρωπαϊκό χώρο υλικά που κατασκευάστηκαν με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για δροσισμό, την θερμική προστασία κατασκευών και γενικότερα την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και των συνεπειών του. Τα προϊόντα παρουσιάζουν σε σύγκριση με τα συνήθη συμβατικά υλικά αξιοσημείωτα χαμηλότερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας στο κοντινό υπέρυθρο φάσμα.

 

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero