ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.

 Η ΑΦΟΙ ΠΕΡΔΙΚΗ Ο.Ε. μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 • Στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
 • Στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους πελάτες αυτής.
 • Στην παράδοση των προϊόντων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και γενικότερα με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργάτες /προμηθευτές της.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη.
 • Στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.
 • Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/11/2017


  Abolin Corporate responsibility (pdf)

  ABOLIN modern slavery policy (pdf)

  ABOLIN supplier code of conduct (pdf)

  Production Quality Control ISO 9001 (pdf)

  Environmental Handbook (pdf)

 

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero