Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Διαθέσιμες Τεχνολογίες

Ανόδια Ψευδαργύρου CORRPRE ABOLIN

Έλεγχος της διάβρωσης οπλισμού σε επισκευές οπλισμένου σκυροδέματος βάσει ΒΑΣΕΙ ΕΝ 12696. Τα Ανόδια ψευδαργύρου εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πρότυπα γαλβανικής προστασίας ΕΝ 12696 για τον έλεγχο της ενεργής διάβρωσης οπλισμού σε περιπτώσεις τοπικών ή γενικευμένων επισκευών. Καλύπτουν τις περιπτώσεις που η ενεργή διάβρωση είναι απόρροια ενανθράκωσης ή προσβολής από ιόντα χλωρίου.Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero