Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Τελικά Χρώματα
:. Τελικά Χρώματα

Cool Barrier Akril Protect 300

Περιγραφή
Στυρενιο-ακρυλικό χρώμα διαλύτου, προστασίας σκυροδέματος - κάθέτων επιφανειών. Σχηματίζει σκληρό φιλμ, με μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης  το οποίο παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση σε ήπια χημικά και δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.


Τυπική χρήση
Προστασία καθέτων επιφανειών από σκυρόδεμα, έναντι ενανθράκωσης και διεισδύσεων.

Technical Leaflet: Cool Barrier Akril Protect 300

Τελικά Χρώματα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero