Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Τελικά Χρώματα
:. Τελικά Χρώματα

Cool Barrier Road Marking ΑΚ

Περιγραφή
Χρώμα οριζόντιας σήμανσης οδών και χώρων στάθμευσης, 1 συστατικού ακρυλικών ρητινών διαλύτου

Τυπική χρήση
Διαγράμμιση- σήμανση οδών, αεροδιαδρόμων, χώρων παρκαρίσματος, γηπέδων. Κατάλληλο επί ασφαλτικού και σκυροδέματος.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Technical Leaflet: Cool Barrier Road Marking ΑΚ

Τελικά Χρώματα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero