Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Τελικά Χρώματα

Cool Barrier Radiant

Χαμηλής θερμικής εκπομπής χρώμα εσωτερικής χρήσης

Το Cool Barrier Radiant, είναι ειδικό σύστημα χρωματισμού με ιδιαίτερα χανηλό συντελστή θερμικής εκπομπής, εσωτερικής χρήσης, για τον περιορισμό της μεταφοράς θερμότητας μέσω ακτινοβολίας και όχι μέσω αγωγής ή συναγωγής (μεταφορά). Το πρωτότυπο υλικό είναι βάσεως νερού, απόχρωσης αλουμινίου και προορίζεται για χρήση στον οικιστικό τομέα. (Παράλληλα η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το υλικό μπορεί να ενσωματωθεί και σε συστήματα βαφήε διαλύτου για χρήση σε βιομηχανικές εγκαταστάσιες). Το υλικό τοποθετείται στο πισω μέρος της οροφής (εσωτερικά της οροφής) και σχηματίζει ένα αποτελεσματικό φράγμα μεταφοράς της θερμότητας μέσω της ακτινοβολίας στη σοφίτα του κτιρίου.

Βασικά χαρακτηριστικά
  • Αυξάνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ψύξης και θέρμανσης
  • Αυξάνει τα επίπεδα θερμικής άνεσης
  • Δεν επηρεάζει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία
  • Δεν αυξάνει τα επίπεδα υγρασίας στη σοφίτα
  • Εφαρμόζεται σε διάφορες επιγάνειες
  • Εύκολη εφαρμογή

Technical Leaflet: Cool Barrier Radiant

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero