Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Διάφορα

Cool Barrier Wash Primer

Ειδικό αστάρι προεργασίας επιφανειών από αλουμίνιο και γαλβανισμέννη λαμαρίνα

Το Cool Barrier Wash Primer είναι μέρος των χρωμάτων ναυτιλιακών και βιομηχανικών εφαρμογών της Abolin. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν σχετικής επικοινωνίας. 

Διάφορα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero