Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Διάφορα

Μηχανικό Μολύβι Μέτρησης pH

Μηχανικό Μολύβι Μέτρησης Ph. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή λείων ή αδρών επιφανειών και είναι επίσης αποτελεσματικό σε πορώδες υλικά (π.χ χαρτί, ύφασμα). Προσφέρει καθαρή φωτεινή μονοχρωματική ενδειξη της τιμής pH σε εύρος 1,0 έως 13,0. Για να μετρήσετε το pH της επιφάνειας απλώς βρέξτε την επιφάνεια με απεσταγμένο νερό πριν την εφαρμογή.

Ειδκά για έργα πολιτικού μηχανικού

  • Για την αξιολόγηση της αιτίας της διάβρωσης κατά τη διεξαγωγή ερευνών διάβρωσης
  • Για να εκτιμήσετε τη διάρκεια ζωής όπου το βάθος  ενανθράκωσης είναι κρίσιμο
  • Για παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας προστατευτικών επιστρώσεων, ή διαδικασιών για την επανααλκαλοποίηση του στρώματος επικάλυψης
  • Να γίνει μια πρόχειρη εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος με βάση την ηλικία του σκυροδέματος και την  σχετική υγρασία

 

Technical Leaflet: Μηχανικό Μολύβι Μέτρησης pH

Διάφορα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero