Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ειδικά Προϊόντα
:. Ειδικά Προϊόντα

Δείκτες Ενανθράκωσης και PH Σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Οι δείκτες DPi ‘ RBi - pH & βάθους ενανθράκωσης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του βάθους ενανθράκωσης σε δείγματα σκυροδέματος μέσω του pH. Το βάθος ενανθράκωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για την αξιολόγηση της αιτίας της διάβρωσης κατά τη διεξαγωγή ερευνών διάβρωσης
  • Για να εκτιμήσετε τη διάρκεια ζωής όπου το βάθος  ενανθράκωσης είναι κρίσιμο
  • Για παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας προστατευτικών επιστρώσεων, ή διαδικασιών για την επανααλκαλοποίηση του στρώματος επικάλυψης
  • Να γίνει μια πρόχειρη εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος με βάση την ηλικία του σκυροδέματος και την  σχετική υγρασία

Technical Leaflet: Δείκτες Ενανθράκωσης και PH Σκυροδέματος

Ειδικά Προϊόντα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero