Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ειδικά Προϊόντα
:. Ειδικά Προϊόντα

Δείκτης Χλωριόντων Σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διάλυμα νιτρικού άργυρου (AgNO3) ογκομετρικής συγκέντρωσης 0,1 mol/l, για χρήση μέσω της χρωματομετρικής μεθόδου ως ποιοτικού δείκτη ύπαρξης χλωριόντων σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Το προιόν είναι για επαγγελματική χρήση.

  • Για την αξιολόγηση της αιτίας της διάβρωσης κατά τη διεξαγωγή ερευνών διάβρωσης
  • Για να εκτιμήσετε τη διάρκεια ζωής όπου η δράση χλωριόντων είναι κρίσιμη για την επισκευή οπλισμένου σκυροδέματος
  • Να γίνει μια πρόχειρη εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος με βάση την έκθεσή του σε διαβρωτικό περιβάλλον

Technical Leaflet: Δείκτης Χλωριόντων Σκυροδέματος

Ειδικά Προϊόντα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero