Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ανόδια

ZDA ANODE ML 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ανόδιο ZDA ML 30 CorrPre αποτελείται από πολλαπλά ελάσματα ψευδαργύρου εγκιβωτισμένα σε ειδικό ποζολανικό κονίαμα που εμπεριέχει ειδικά πρόσμικτα διατήρησης της υγρασίας του ανοδίου για περισσότερο από 30 έτη. Το κονίαμα δεν επιτρέπει την δημιουργία αλάτων με αποτέλεσμα η απόδοση του ανοδίου να είναι σταθερή στον χρόνο.     

Χάρη στην απλότητα και την ταχύτητα της εγκατάστασης των ανοδίων, το κόστος εφαρμογής μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο σε σχέση με τα παρεχόμενα χρόνια προστασίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ανόδια ψευδαργύρου βαρέως τύπου που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πρότυπα γαλβανικής προστασίας  ΕΝ 12696 για τον έλεγχο της ενεργής διάβρωσης οπλισμού σε περιπτώσεις τοπικών ή γενικευμένων επισκευών. Καλύπτει τις περιπτώσεις που η ενεργή διάβρωση είναι απόρροια ενανθράκωσης ή προσβολής από ιόντα χλωρίου.

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το ανόδιο ZDA ML 30 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλής πυκνότητας οπλισμού και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χημικής προσβολής ή προβολής από χλωριόντα.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ZDA ML 30

  • Μάζα ψευδαργύρου: 540 γρ 
  • Καθαρότητα ψευδαργύρου : 98,6%
  • Διαστάσεις ανοδίου: 300Χ50Χ15 mm

Technical Leaflet: ZDA ANODE ML 30

Usefull downloads

Παραδείγματα Εφαρμογών Ανόδια Abolin CORPREE 2.2 MB

Ανόδια

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero