Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Τελικά Χρώματα
:. Τελικά Χρώματα

Cool Barrier Hygienic

Εποξειδική Βαφή προστασίας έναντι μικροβίων και εναθράκωσσης

Το Cool Barrier Hygienic είναι εποξεδική βαφή νερού, κατάλληλη για της διακόσμηση και προστασία κατασκευών έναντι μικροβίων και ενανθράκωσης. Χρησιμοποιείται σε χώρους με ανάγκες υψηλής υγιεινής και συχνού καθαρισμού με ήπια απολυμαντικά και απορρυπαντικά (νοσοκομεία, σχολεία), σε χώρους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα διαξειδίου του άνθρακα (σήραγγες, σταθμούς μετρό, χώρους συγκέντρωσης κοινού), σε εταιρείες τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες κ.ο.κ.

Η σύνθεση της βαφής επιτρέπει την δημιουργία μίας αμιγούς και λείας επιφάνειας, που ανθίσταται στην ανάπτυξη μικροβίων και στην επικάθιση ρύπων και λεκέδων, με υψηλή διαπνοή και ικανότητα προστασίας του οπλισμένου σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης.

Technical Leaflet: Cool Barrier Hygienic

Τελικά Χρώματα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero